X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

سامانه بازاریابی فایل های دانشجوئی

بررسی کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی جی اس


لینک دریافت خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  قابل ویرایش پرینت

تعداد صفحات: 31

 

بررسی کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی (جی اس) ١

در ساماندهی مدارک علوم زمین موجود در

مرکز اطلاعات مدارک علمی ایران

چکیده

پیچیدگی، تنوع وحجم انبوه اطلاعات جغرافیایی ازیک سو توانای یهای رایانه درعرصه اطلاعات ازسوی دیگر، فلسفه وجودی سیستم اطلاعات جغرافیایی(جی اس) تبیین کند.ازانجاکه بخش عمده اطلاعات علوم زمین موجود پایگاه مرکز اطلاعات مدارک علمی ایران، شامل اطلاعات مکانی وتشریحی است، مناسب ورود سیستم اطلاعات جغرافیایی م یباشد توان اطلاعات اماده استفاده سیست مها نمود. پژوهش حاضر دیدگاه هدف بررسی کاربرد جی اس ساماندهی مدارک علوم زمین موجود مرکز انجام شده است. راستای رسیدن هدف، پس ازگرداوری کلیه اطلاعات توصیفی مکانی نیاز مرتبط علوم زمین پایگاه مرکز،کار تفکیک،کنترل، دسته بندی وکدگذاری ا نها ورود سیستم اطلاعات جغرافیایی انجام شد. منظور ایجاد پایگاهی اطلاعات فوق، مجموعه داده ها، لایه اطلاعاتی مربوطه تشکیل منظور نمایش، تشریح انجام تحلیل لازم داده ها، استفاده واقع گردید.

بدین وسیله علاوه دسترسی صحیح سریع داد ههای نیاز یک حجم وسیع، امکان ارائه تصویرکشیدن اطلاعات مکانی موضوعی قالب نقشه، جدول نمودار، ویرایش بهنگام نمودن داده ونیز امکان استفاده داده موجود جهت اهداف مختلف براساس نیازهای گوناگون کاربران فراهم م یگردد. همچنین زمین شناساندن معرفی قابلی تها پتانسیل متعدد عین حال، تشخیص خلا مطالعاتی مناطق مختلف جغرافیایی ایجاد خواهد شد. نهایتا منظور تعمیم کاربرد سیستم ارتباط دیگر اطلاعات موجود پایگاه مرکز (که نحوی موقعیت مکانی ارتباط اند)، مدلی فرایند انجام طرح ارائه شده است.

کلیدواژه ها: سیستم اطلاعات جغرافیایی (جی اس) / پایگاه اطلاعاتی/ اطلاعات توصیفی / اطلاعات مکانی

مقدمه

(جی اس) یک سیستم اطلاعاتی که پردازش اطلاعات مکان مرجع اطلاعات

جغرافیایی کسب اطلاعات رابطه پدیده پردازد که نحوی موقعیت مکانی ارتباط اند . ب ه کارگیری ابزار امکان استفاده شبکه اطلاع رسانی جهانی، یکی زمینه مناسب مساعد جهت معرفی توا نها استعدادهای کشور سطح جهانی است.گسترش روزافزون شبکه کاربران سیست مها جمله نکات اساسی که تواند قابلیت توانایی سیستم بیفزاید. حال حاضر سیست مها بسته نیازهای هر منطقه کشور بخش مختلف (مانند

مطالعات زیست محیطی، برنامه ریزی شهری شهرداری، خدمات ایمنی شهری، مدیریت حمل نقل ترافیک شهری، تهیه نقشه پایه، مدیریت کاربری اراضی، خدمات بانکی، خدمات پستی، مطالعات جمعیتی مدیریت تاسیسات شهری مثل برق، اب،گاز، و..) استفاده شود گذشت زمان توسعه سیستم ها، کاربرد جی اس کلیه بخش مرتبط زمین گسترش یافته است.

مطالعه حاضر نظرگرفتن مسائل فوق درصدد ضمن معرفی بخشی توان مزایای

این سیستم دسترسی سریع اطلاعات، تحلیل اطلاعات طور یکجا هم، بهنگام سازی، دقت سرعت بالای عمل، ....، کاربرد نحوه استفاده ارتباط مجموعه اطلاعات علوم زمین موجود پایگاه اطلاعاتی مرکز اطلاعات مدارک علمی ایران بررسی قرار دهد ارزیابی نماید.

تاریخچه ایجاد جی اس (مروری مطالعات انجام شده)

اولین نمونه یک جی اس ملی، جی اس کانادا ٢ که اواخر ١٩٦٠ طرف صورت پیوسته استفاده قرار گرفته است. دهه ١٩٧٠ ١٩٨٠ میلادی پیشرفت قابل ملاحظه فناوری جی اس وجود امد، طوری که عبارت مجموعه « سیستم اطلاعات جغرافیایی » ابزارهایی تحلیل نمایش نقشه ادغام فنون وشیوه اماری نقشه کاربرد فراگیرتر ان، بویژه تحلیل تاثیرات وخط مشی دولتی کارگرفته شد. حالی که سابقه فناوری جی اس درکشورهای غربی ازجمله کانادا وامریکا بیش ٤٠ سال رسد، فناوری جی اس اغلب کشورهای جهان سوم بسیار جوان باشد. ویژگی جی اس کشورهای غربی هماهنگی بین فناوری اموزش وکاربرد است، درحالی که درکشورهای جهان سوم، ورود فناوری قبل اموزش مهارت اندوزی مربوط صورت گیرد.

در ایران، اولین مرکزی که طور رسمی استفاده سیستم اطلاعات جغرافیایی کشور اغاز کرد سازمان نقشه برداری کشور که سال ١٣٦٩ براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، عهده دار طرح کارگیری سیستم شد. سازمان حال حاضر مشغول تهیه نقشه توپوگرافی ١:٢٥٠٠٠ عکس هوایی مقیاس ١:٤٠٠٠٠ باشد فرصتی تبدیل نقشه ساختارهای رقومی تاسیس پایگاه توپوگرافی ملی ٣ که نیازهای کاربران زمینه جی اس براورده کند.

شورای ملی کاربران » همین راستا ٤ منظور « سیستم اطلاعات جغرافیایی سیاست گذاری، برنامه ریزی هماهنگ سازی فعالیت زمینه جی اس، تحلیل نیازمند یها همچنین بهره برداری شایسته کلیه ظرفیت علمی، فنی نیروی انسانی راستای ایجاد کار گیری جی اس توجه وظایف سازمان نقش هبرداری کشور خصوص تدوین ایجاد سیست مهای اطلاعات جغرافیایی ملی، دی ماه ١٣٧٢ تاسیس گردیده است.

فعالیت اجرایی پروژه ایجاد سیستم اطلاعات جغرافیایی وزارت صنایع معادن، فروردین ١٣٧١ اغاز گردید اکنون سیستم طور گسترده ارتباط فعالیت استفاده گردد.

از دیگر موسساتی که زمینه سیستم فعالیت کنند توان شهرداری تهران، وزارت مسکن شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی، موسسه بین المللی زلزله شناسی مهندسی زلزله، سازمان جنگل مراتع نام برد. دانشگاه کشور تاکنون سیستم، چنان که باید، عنوان یک فناوری قابلیت بسیار بالا اختیار قراردادن طراحی پروژه کاربرد رشته مختلف استفاده نگردیده است.

در زیر نتایج برخی مطالعات انجام شده زمینه اشاره گردد:

١٣٧٦ ) پایان نامه دکتری خود ) « پرهیزکار » ارائه الگوی مناسب مکان گزینی مراکز خدمات » عنوان « شهری تحقیق مدل جی اس شهری مشخص نموده که جی اس، توانمندی قابلیت فوق العاده جمع اوری، ذخیره، بازیابی، روزکردن، کنترل، ادغام، تحلیل، مدلسازی نمایش داده جغرافیایی صور


<< 1 2